fbpx
25
נובמבר

אירוע 1

ראש העין
פיוס ושלום ועוד. מטרת מענק הרעיונות לאפשר לפרויקטים רדיקליים זמן דגירה, בסביבה בטוחה, על מנת להתממש בעולם. מבואות, המשלבות בין פעולה אמנותית לבין שדות מחקר ודיסציפלינות אחרות, כגון מדעי הרוח, מדעי החברה, תחומי הטכנולוגיה, סביבתנות, חינוך, אקטיביזם, את רוח הפתיחות והחופש הנושבת מספר הרעיונות מבקשת הקרן להמשיך בפעילותה. מענק הרעיונות מזמין יוצרות.ים להציע הצעות לחממת פיתוח של קרן מתוכו, באופן שהפך את הבעלות על הרעיונות לשיתופי. נרשמו אינספור רעיונות לציורים, פסלים, מיצבים, מיצגים, מוזיאונים מסוג חדש, ועוד. ההזמנה להוסיף לספר היתה פתוחה כמו גם ההזמנה לקחת ממנו, ולבצע רשם כל רעיון לעבודות אמנות שעלה במוחו, כפעולה יומנאית, פרפורמטיבית מתמשכת. באי הסלון, דמויות מרכזיות בשדה האמנות, הוזמנו להוסיף בו הצעות. כך יואב בראל התייחס לרעיונות כחומר גלם מרכזי ומזין עבור היצירה האמנותית. בין השנים 1969 ועד ,1971 הציב על שולחן בסלון, את ׳ספר הרעיונות׳. במחברת זו